eNewsletter 2
เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่ากระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมสร้างของเสียในปริมาณมาก ซึ่งสวนทางกับความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดและการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะตามแนวทางของอุตสาหกรรม 4.0 ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงเดินหน้าผลักดันนโยบายส่งเสริมการบริหารจัดการและบำบัดของเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 และในปี 2562 ก็ได้เริ่มพัฒนาระบบอนุญาตอัตโนมัติ (AI) ให้ผู้ประกอบการสามารถขอนำสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนการดำเนินงานให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ กรมโรงงานยังจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับให้คำปรึกษา และตรวจประเมินโรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี โดยปัจจุบันมีโรงงานที่ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมแล้ว 25 โรงงาน ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน*

ปัจจุบันนี้ยังมีอีกหลายโรงงานที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบจัดการของเสียให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี งาน “FACTECH 2021” คือเวทีสำหรับผู้นำเสนอเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการของเสียในโรงงาน รวมถึงการก่อสร้าง ซ่อมบำรุง บริหารทรัพยากรและเทคโนโลยีทุกประเภทสำหรับโรงงาน หากคุณคือหนึ่งในผู้นำเสนอเทคโนโลยีเหล่านี้ มาร่วมกับเราเพื่อพบปะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากทั่วประเทศและเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ และร่วมกันขับเคลื่อนมาตรฐานโรงงานไทยสู่อนาคต!

 
 
ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับโอกาสประชาสัมพันธ์ที่ครบครัน!!
โทร: 66 2686 7299, แฟกซ์: 66 2686 7288
 
 
Co-located with: