This eNews is best viewed with web-based mail services or Microsoft Outlook 2003.
If you have trouble viewing this, please Click here
เติมเต็มขุมพลังการผลิตโลหะการ และขยายเครือข่ายพันธมิตรร่วมอุตสาหกรรมใน“เมทัลเล็กซ์ 2018” ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดกว่า 3,300 แบรนด์จาก 50 ประเทศ และ 9 พาวิลเลียนนานาชาติ ที่มารวมตัวกันนำเสนอเครื่องจักรและโซลูชั่นที่รองรับอุตสาหกรรม 4.0 อย่างยิ่งใหญ่ พบสุดยอดนวัตกรรมอันหลากหลาย ตื่นตากับความล้ำหน้าของหุ่นยนต์อัจฉริยะและหัวข้อสัมมนาเพื่อเปิดโลกทรรศน์ใหม่ในการทำธุรกิจ ความเป็นไปได้อันไม่สิ้นสุดรอต้อนรับนักอุตสาหกรรมทุกท่านที่งานนี้!

Accelerate your metalworking productivity and expand your network of industrial colleagues at “METALEX 2018” with the latest 3,300 technologies from 50 countries and 9 international pavilions who come together to present industry 4.0 compatible machinery and solutions. Discover the plethora of innovations. Marvel at the state-of-the-art intelligent robots and join the seminars to inspire your business vision. Unlimited possibilities are waiting for your exploration at this event!
“แนวคิดของงานเมทัลเล็กซ์ 2018 คือ “The Metalworking Metropolis” ซึ่งสะท้อนถึงพันธกิจของเราที่ต้องการให้เมทัลเล็กซ์เป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยี โซลูชั่นและองค์ความรู้ล่าสุดสำหรับนักอุตสาหกรรมโลหะการในอาเซียน รวมถึงเป็นประตูที่ช่วยให้ทุกท่านได้ก้าวไปค้นพบเครื่องมือและพันธมิตรเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างได้ผล อาเซียนเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตอันน่าประทับใจ เราหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความสำเร็จนั้น และขอขอบคุณการสนับสนุนอันต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา เราจะมุ่งมั่นพัฒนางานเมทัลเล็กซ์ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพดียิ่งขึ้นสืบไป”
“The theme for METALEX 2018 is “The Metalworking Metropolis.” This refers to our endeavor to organize METALEX as a one-stop center of the latest technologies, solutions and knowhow related to metalworking in ASEAN as well as a portal where industrialists come to discover the tools and partnership they need for smooth transition towards industry 4.0. ASEAN has a long and exciting future to look forward to. We hope our event will play a part in your achievement, and thanks to all of your continued support, we will never stop making METALEX stronger and better.”
บริษัทชั้นนำจากไต้หวันจะเผยโฉม “ความล้ำหน้านวัตกรรมใหม่อัจฉริยะ” และเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ B2B Matching ระหว่าง ผู้ประกอบการไทยและไต้หวัน ชมการสาธิตความก้าวล้ำของอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านระบบ Virtual Reality ในการควบคุม ติดตาม และจัดการกระบวนการผลิตของเครื่องจักรระยะไกล ที่บูธ 5C33 ใน METALEX Welcome Hall Leading companies from Taiwan will reveal “Taiwan Smart Machinery” and open the floor for B2B Matching between entrepreneurs from Thailand and Taiwan. Observe the demonstration of Industry 4.0 through Virtual Reality in mobile controlling, monitoring and managing machinery at Booth 5C33, METALEX Welcome Hall.
“รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตของไทยให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาชาติ ทั้งในด้านการสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมผลวิจัยมาต่อยอดเพื่อพัฒนาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารภายในประเทศให้เชื่อมโยงกับนานาประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพและยกระดับศักยภาพของสินค้า การบริการ และธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของตลาดภาคอุตสาหกรรมโลก

ผมขอชื่นชมบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ที่จัดงาน “เมทัลเล็กซ์ 2018” มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปีที่ 32 ขึ้น นับเป็นเวทีสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมโลหะการ และความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยโซลูชั่นใหม่ที่หลากหลาย ผ่านการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัย และยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจะได้พบปะเจรจาธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมโลหะการ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้า การลงทุนในประเทศเกิดการขยายตัวและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสการจัดงาน “เมทัลเล็กซ์ 2018” นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดบันดาลประทานพรให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญโดยทั่วกันและขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ประสพผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ”

“I am delighted that METALEX has continued to be a success in Thailand and the ASEAN region. Over the years, METALEX has proven to be a leader in the industrial and technological exhibition sector, thus fueling the growth of many industries in this region and beyond. This has been essential to the industrial development of many economies, and the sharing of innovative technologies and knowledge that keep many industries thriving, and therefore, many communities exposed to continued opportunities for growth and participation in the global market.

As the ASEAN region becomes more connected with the Indo-Pacific region, and as our regions are set to be a main driving force for global growth in the 21st Century, it is even more important to participate in such exhibitions as this, and here, the Royal Thai Government remains committed to rendering our continuous support. Thailand and the ASEAN region are looking forward to a more dynamic ASEAN Community, and this will require technological advancements and business networks that cover such areas as transport infrastructure development and connectivity, smart industries that sustain our resources and the environment, and constant collaboration with the government sector to fine-tune financial and commercial strategies. In this regard, I am confident that METALEX will continue to develop and thrive.

On this special occasion of METALEX’s 32nd edition, I wish to congratulate Reed Tradex for organizing another successful exhibition in Bangkok, and wish all of the participants great success and a very enjoyable visit to Thailand.”


Forward this mail to your friend at

Reed Tradex respects your privacy and does not share your information with any third party.

If you find this information useful, please add our domain (@reedtradex.co.th) to your Safe Senders List or mark our e-mail as safe to continue receiving useful market and industry information and updates. Thank you.

Unsubscribe: Should you feel that you have received this e-mail in error and/or wish not to receive any of our event’s future market updates, special promotions, or eNewsletters, simply reply to this email with “Remove” on the subject line.