eNewsletter 3
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบต่อสภาพภูมิอากาศ โดยมักถูกมองว่าเป็นผู้ก่อมลพิษและมีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เนื่องจากปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก ซึ่งมากกว่าการขนส่งทางเรือกว่า 10 เท่า ด้วยเหตุนี้บริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศต่าง ๆ จึงพยายามขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด ESG เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการด้านโลจิสติกส์จากทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า 10,000 ราย จะได้ยกระดับบริการด้านการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าของธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีและบริการใหม่ล่าสุดด้านการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การยกขนถ่ายสินค้า บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งระบบและเทคโนโลยีในการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ครบครันที่สุด จากผู้ให้บริการชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศในงาน ไทล็อก-โลจิสติกซ์ พร้อมสามารถปรับตัวให้จัดการโลจิสติกส์แบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยทั้งเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ภายในงาน