eNewsletter 4
พลาสติกที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นวัสดุปฏิวัติวงการ และถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และอีกมาก กำลังตกเป็นผู้ต้องหาว่าทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมหาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิต สถาบันพลาสติก จึงร่วมกับ
อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ กำหนดจัดงาน พลาสติก­ ฟอรั่ม 2024 ในหัวข้อ “เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกสู่ความยั่งยืน”
เพื่อร่วมกันถกประเด็นความท้าทายและโอกาส ทิศทางด้านการตลาด ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต เพื่อตอบสนองมาตรการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และวางกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนไปในทิศทางเดียวกันสำหรับผู้ประกอบการพลาสติก
  • ภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
  • ทิศทางด้านการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืน
  • แนวคิดด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพลาสติก ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การตลาด การบริโภค และการกำจัด
  • ความท้าทายและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจพลาสติกที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองมาตรการเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้านความยั่งยืน
สัมมนา พลาสติก ฟอรั่ม เป็นกิจกรรมหนึ่งของงาน อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ ซึ่งจัดขึ้นก่อนหน้างานแสดงสินค้า หากท่านสนใจเข้าร่วมงาน อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ สามารถคลิกไปที่ www.interplasthailand.com
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองพื้นที่แสดงสินค้า โปรดติดต่อ
โทร: 
0 2686 7299 อีเมล: interplas@rxtradex.com
เว็บไซต์: www.interplasthailand.com


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่:
ส่วนหนึ่งของ:
งานที่จัดร่วมกัน: