eNewletter#7
Newsletter Sponsor:
   บทบาทของนวัตกรรม AI หรือปัญญาประดิษฐ์เพิ่มความสำคัญมากขึ้นในยุคปัจจุบันที่โรคระบาดและการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีส่งผลต่อภาคธุรกิจและวิถีชีวิตของผู้คนอย่างมาก ซึ่งหลายอุตสาหกรรมก็ได้เร่งนำนวัตกรรมนี้มาใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้ทันโลก โดยล่าสุดนี้ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ได้แนะแนวคิดเกี่ยวกับ 5 เทรนด์ AI ที่ควรจับตาในปี 2565 ไว้ดังนี้

1. AI จะช่วยต่อยอด 5G ให้ขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตได้เต็มศักยภาพ 
2. AI จะช่วยในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดการซัพพลายเชนและการทำบัญชีคาร์บอนเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน 
3. ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ AI คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบไอทีเพื่อหาทางป้องกันได้ล่วงหน้า 
4. การนำ AI มาใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าแต่ละรายให้เป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. ใช้ AI เพื่อป้องกันปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อรักษาความปลอดภัย ให้ซัพพลายเชนสู่แนวทาง “Zero Trust”*
*ที่มา: Salika.co
 
 โลกแห่งการผลิตมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา และ AI คือหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญแห่งปัจจุบันและอนาคตที่งาน “Assembly & Automation Technology 2022” เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับ AI รวมถึงระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ 5G จะได้แสดงความโดดเด่นทางศักยภาพในการช่วยส่งเสริมภาคการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เชื่อมต่อและจัดการซัพพลายเชนอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นเวทีกลางในการพบปะเจรจาธุรกิจระหว่างผุ้นำเสนอเทคโนโลยีและผู้ผลิตที่ตรงเป้าหมาย ติดต่อสำรองพื้นที่วันนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจในยุค AI ร่วมกับเรา!